"See beyond the numbers"

บริษัท ออล แอคซี่ จำกัด

ให้บริการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาภาษีอากร และบริการเกี่ยวเนื่องครบวงจร

Our services

บริการของเรา

บริการทำบัญชี

จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

บริการสอบบัญชี

บริการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

บริการด้านเงินเดือน

จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือน คำนวณและนำส่งภาษีและเงินประกันสังคม

บริการด้านจดทะเบียน

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น

บริการที่ปรึกษา

บริการที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ด้านบัญชีการเงิน ด้านการวางระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน

บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

บริการตรวจสอบภายใน บริการจัดทำงบการเงินรวม และบริการอื่นๆตามที่ตกลงร่วมกัน

หน่วยงานกำกับดูแล

สำนักงานมุ่งเน้นการให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญ และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ท่านได้รับงบการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างทันเวลา รวมถึงบริการจัดทำข้อมูลทางการเงิน ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และวางแผนภาษีให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและประหยัด

Blogs

บทความ / สาระน่ารู้

11. บทความทำอย่างไรเมื่อธนาคารส่งฯ
สาระน่ารู้

ทำอย่างไร เมื่อธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 355 กำหนดให้สถาบันการเงินรวมถึงผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งรายงาน

อ่านต่อ →
10.บทความสำนักงานบัญชีทำอะไรให้บ้าง
สาระน่ารู้

สำนักงานบัญชีทำอะไรให้บ้าง

ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี บันทึกรายการทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร

อ่านต่อ →
9.บทความค่าทำบัญชีคิดจากอะไร
สาระน่ารู้

ค่าทำบัญชีคิดจากอะไร

อัตราค่าบริการทำบัญชีขึ้นอยู่ลักษณะธุรกิจและปริมาณรายการค้า ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

อ่านต่อ →
8. บทความทำบัญชีเอง จ้างสำนักงานฯ
สาระน่ารู้

ทำบัญชีเอง จ้างสำนักงานบัญชี หรือจ้างพนักงานบัญชีดี

หากเจ้าของกิจการมีความรู้ด้านบัญชีและมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย ก็สามารถทำบัญชีเองได้ ซึ่งการที่เจ้าของมีความรู้ความเข้าใจ

อ่านต่อ →
7.บทความทำไมต้องทำบัญชี
สาระน่ารู้

ทำไมต้องทำบัญชี

การทำบัญชีช่วยให้บริษัททราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

อ่านต่อ →

ข้อมูลติดต่อเรา

บริษัท ออล แอคซี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

139 ซ.รัตนาธิเบศร์ 24 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125562007524

เบอร์โทรศัพท์

099-437-2233

อีเมล

[email protected]

แอด Line ID

Line ID : ALLACCY

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา / ขอใบเสนอราคา

Scroll to Top