บริการทำบัญชี

รายละเอียดบริการ

จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย (ภ.พ. 30) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.50) งบการเงินประจำปี รายงานทางการเงินต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และวางแผนภาษีให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้องและประหยัด

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นเดือนละ 3,500 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณรายการค้าต่อเดือน)

บริการสอบบัญชี

รายละเอียดบริการ

บริการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นปีละ 7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจและปริมาณเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี)

บริการด้านเงินเดือน

รายละเอียดบริการ

จัดทำรายงานการจ่ายเงินเดือน คำนวณและนำส่งภาษีและเงินประกันสังคม จัดทำรายงานการนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-10) แจ้งการเข้าใหม่-ลาออก จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายเดือน (ภ.ง.ด.1) และประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ให้แก่พนักงาน จัดทำสลิปเงินเดือน

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นเดือนละ 3,000 บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงาน)

บริการด้านจดทะเบียน

รายละเอียดบริการ

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลง/แก้ไขวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเพิ่ม/ลดทุน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบริการทางทะเบียนอื่นๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมสรรพากร

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นครั้งละ 4,000 บาท (ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกรรม)

บริการที่ปรึกษา

รายละเอียดบริการ

บริการที่ปรึกษาด้านภาษีอากร วางแผนภาษีอากร ขอคืนภาษี เป็นตัวแทนในการประสานและชี้แจงปัญหาภาษีกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน วางระบบบัญชีและระบบควบคุมภายใน ที่ปรึกษาในการติดตั้ง/เปลี่ยนโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการ

ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับลักษณะบริการ)

บริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

รายละเอียดบริการ

บริการตรวจสอบภายใน บริการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated FS) บริการปรับเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE ไปใช้ PAE (เพื่อเตรียม IPO) และบริการอื่นตามที่ตกลงร่วมกัน

อัตราค่าบริการ

ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับลักษณะบริการ)

ALL ACCY CO.,LTD.

สนใจบริการด้านบัญชี ติดต่อเราได้เลย

ให้บริการด้านบัญชีและบริการเกี่ยวเนื่องครบวงจร

Scroll to Top