ทำอย่างไร เมื่อธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 กรมสรรพากรได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 355 กำหนดให้สถาบันการเงินรวมถึงผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องส่งรายงาน

สำนักงานบัญชีทำอะไรให้บ้าง

ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี บันทึกรายการทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร

ค่าทำบัญชีคิดจากอะไร

อัตราค่าบริการทำบัญชีขึ้นอยู่ลักษณะธุรกิจและปริมาณรายการค้า ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

ทำบัญชีเอง จ้างสำนักงานบัญชี หรือจ้างพนักงานบัญชีดี

หากเจ้าของกิจการมีความรู้ด้านบัญชีและมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย ก็สามารถทำบัญชีเองได้ ซึ่งการที่เจ้าของมีความรู้ความเข้าใจ

ทำไมต้องทำบัญชี

การทำบัญชีช่วยให้บริษัททราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

Scroll to Top