อัตราค่าบริการทำบัญชีขึ้นอยู่ลักษณะธุรกิจและปริมาณรายการค้า ประกอบกับความยากง่ายและความซับซ้อนในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร รวมทั้งขอบเขตงาน เงื่อนไขเพิ่มเติมที่แต่ละบริษัทต้องการ

ปัจจุบันอัตราค่าทำบัญชีที่เห็นได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนั้นมีการแข่งขันด้านราคาอย่างมาก ซึ่งตามปกติบริษัทผู้ใช้บริการก็อยากได้ในราคาถูก อย่างไรก็ตามควรสอบถามให้ชัดเจนว่าอัตราค่าบริการดังกล่าว ครอบคุลมอะไรบ้าง เพราะบางแห่งอาจกำหนดอัตราค่าทำบัญชีรายเดือนที่ต่ำมาก แต่แยกเรียกเก็บค่าบริการปิดบัญชีปลายปี ค่ายื่นงบการเงิน ค่ายื่นสบช.3 ค่ายื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการควรได้รับทราบข้อมูลก่อน เพื่อสามารถคำนวณยอดรวมของค่าบริการทำบัญชีทั้งสิ้นที่ต้องชำระในแต่ละปี และพิจารณาเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดีกว่าตกลงใช้บริการไปแล้วมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกมากมายในภายหลัง

อย่างไรก็ตามค่าทำบัญชีรวมที่ต้องชำระในแต่ละปี โดยปกติจะไม่ครอบคลุมถึงธุรกรรมอื่นๆ ที่อาจมีพิเศษเป็นครั้งคราว ไม่ได้มีเป็นประจำทุกปี เช่น การจดแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานบัญชีอาจมีให้บริการในส่วนนี้และเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก จึงควรสอบถามอัตราค่าบริการก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้บริการหรือไม่ ทั้งนี้ หากบริษัทมีบุคลากรที่พอมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวก็สามารถเลือกดำเนินการได้ด้วยตัวเองจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

สำหรับอัตราค่าบริการที่ทางสำนักงานของเรากำหนดไว้เบื้องต้นนั้น เป็นอัตราที่สำนักงานสามารถทำงานได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตราฐานการทำงานที่ดี

Scroll to Top