การทำบัญชีช่วยให้บริษัททราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทในแต่ละช่วงเวลา เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ช่วยในการวางแผนทำกำไรและควบคุมค่าใช้จ่าย อีกทั้งข้อมูลทางบัญชียังช่วยในการวางแผนภาษีให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย

การมีระบบบัญชีที่ดี จะช่วยให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลทางบัญชีสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติหรือจุดบกพร่อง เพื่อเตือนให้บริษัทได้วางแผนป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจะเกิดขึ้นอย่างทันเวลา นอกจากนี้การทำบัญชีจะทำให้มีรายงานทางการเงินซึ่งเป็นหลักฐานในการสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าหนี้และสถาบันการเงินในกรณีที่บริษัทต้องการหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานอีกด้วย

Scroll to Top