ขอบเขตงานบริการจัดทำบัญชีโดยทั่วไป มีดังนี้

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการทางบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบภาษีและนำส่งกรมสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
  • ภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำงบการเงินประจำปี เช่น งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น พร้อมงบทดลอง บัญชีแยกประเภท
 • จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบงบการเงินได้สำเร็จลุล่วง
 • จัดทำและนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำแบบ สบช.3 และยื่นงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากรภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

นอกจากนี้สำนักงานบัญชีมักมีบริการเกี่ยวเนื่องด้านบัญชีอื่นๆ เช่น บริการตรวจสอบภายใน บริการวางระบบการควบคุมภายใน บริการทางทะเบียนต่างๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือกรมสรรพากร เป็นต้น ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถาม เพื่อตกลงขอบเขตและค่าบริการที่เหมาะสมต่อไป

Scroll to Top